0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu, predmetu kúpy).

2. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

3. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej aj VOP ) platia pre nákup v internetovom obchode VODOSHOP, s.r.o, prevádzkovanom na internetovej adrese www.vodomat.sk a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.

4. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti VODOSHOP, s.r.o, ako predávajúceho na jednej strane, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), alebo podnikateľa ( právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ ), spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.

5. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 
II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne VOP v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu VOP si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť na internetovej adrese www.vodomat.sk a následne vytlačiť.

2. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku na stránke internetového obchodu www.vodomat.sk s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo "Odoslať objednávku“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou VODOSHOP, s.r.o.. Prijatie objednávky, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a považuje sa za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých predávajúci odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.

5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa pred zaslaním objednávky oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť priamo na stránke www.vodomat.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.
 
III. Označenie tovaru a cena tovaru

1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.

2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR bez DPH aj s DPH. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.
 
IV. Platobné podmienky

1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti VODOSHOP, s.r.o - spôsobom:

a) dobierkou - platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí zásielky kuriérovi. Táto služba je spoplatnená sumou 0,89 EUR.

b) online platbou - na výber z platobných metód: platba kartou, online bankové platby a bankové prevody cez platobnú bránu 24Pay. Táto služba nie je spoplatnená.

c) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu – TATRA BANKA IBAN: SK13 1100 0000 0026 2321 4338

d) hotovosťou platí pri osobnom prevzatí tovaru
 
V. Spôsob prepravy a dodanie tovaru

1. Spoločnosť VODOSHOP, s.r.o poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru na miesto dodania v rámci Slovenskej republiky na základe jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese objednávania.

2. Doručenie tovaru zabezpečuje zmluvný partner spoločnosti v čase od pondelka do piatka. Dodávka tovaru sa uskutoční do 1 až 4 pracovných dní po odoslaní objednávky ( v prípade ak je tovar na sklade ) a zaplatení kúpnej ceny kupujúcim ( s výnimkou úhrady kúpnej ceny dobierkou, resp. hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru ), uvedené neplatí pri objednávke nadrozmerných produktov. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.

3. Spôsoby prepravy tovaru na miesto dodania sú:

a) DPD, GEIS SK

Dopravu kuriérom DPD, GEIS SK. Spoločnosť zabezpečuje dodanie zásielok po celom Slovensku, v pracovné dni medzi 8:00 a 18:00 hod. Tovar by Vám mal byť doručený najneskôr do 48 hodín od expedície z nášho skladu, za podmienky, že kúpna cena bola kupujúcim uhradená. V deň doručenia Vás bude kontaktovať kuriér formou SMS a následne pred dodávkou telefonicky. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, ďalší pokus o doručenie prebieha automaticky nasledujúci pracovný deň.

Cena dopravy závisí od celkovej hmotnosti a od objemu objednaných produktov. O vyexpedovaní zásielky budete informovaní emailom alebo SMS. Doručovanie prebieha iba počas pracovných dní.

b) Rozvoz tovar realizovaný predajcom (nadrozmerné produkty)

Pri objednávke nadrozmerných produktov (potrubné systémy nad 2 m dĺžky, kotly, tlakové nádoby nad 200 litrov, radiátory, ohrievače vody, šachty) Vám na požadované miesto určenia v rámci Slovenskej republiky dovezieme aj vlastným vozidlom. Po vytvorení objednávky budete čo najskôr informovaní o dátume doručenia. Cena dopravy sa nemení a je totožná s dopravou uvedenou pri objednávke. Doručenie nadrozmerných produktov je realizované do 3 až 5 pracovných dní po odoslaní objednávky a zaplatení kúpnej ceny kupujúcim ( s výnimkou úhrady kúpnej ceny dobierkou, resp. hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru ).

4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád tieto pred prevzatím, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Kupujúci podpísaním preberacieho protokolu potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť prepravcovi a predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.


 
VI. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať alebo doručiť osobne nepoškodený predmet kúpnej zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) Zákona ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 
VII. Záruky a reklamácie

1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.vodomat.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.

2. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

4. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky.
 
VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP predávajúci kupujúcemu oznámi písomným oznámením alebo zverejnením na www.vodomat.sk, pričom do platnosti vstupujú dňom ich zverejnenia na www.vodomat.sk.

3. Kupujúci na  jednej strane a  predávajúci na  strane druhej (Strany) sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z kúpnej zmluvy a  v  súvislosti s  ňou budú predovšetkým riešené dohodou Strán V rámci mimosúdneho riešenia sporov zo spotrebiteľskej zmluvy má kupujúci taktiež právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na  svojom Webovom sídle Ministerstvo hospodárstvaSlovenskejrepubliky(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), na  ktorom kupujúci nájde aj bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

4. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.