0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Ochrana osobných údajov

Kto sme?

Internetový obchod www.vodomat.sk vznikol na základe dlhoročných skúseností majiteľov firmy VODOSHOP s.r.o. pre skvalitnenie služieb zákazníkom, zameraný na predaj kompletného sortimentu vodotechniky. Staráme sa o to, aby naši zamestnanci boli na profesionálnej úrovni, aby boli pravidelne školení a vedeli každú objednávku vybaviť k maximálnej spokojnosti zákazníka. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov cieli na všetky osoby, ktoré navštevujú naše webové stránky alebo ponúkané služby. Toto Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na každý spôsob používania našich služieb, bez ohľadu na to, či sú bezplatné alebo spoplatnené.

VODOSHOP Vás chce v nasledovnom texte predovšetkým informovať, aké údaje zbiera a ako ich používa. Budete informovaní o tom, že sú na našich webových stránkach ako aj v našich aplikáciách zbierané a elektronicky ukladané Vaše osobné ako aj neosobné údaje. Všetky údaje ukladáme a spracovávame pri dodržaní príslušných zákonných predpisov Európskej únie ohľadom ochrany a bezpečnosti údajov. Pokiaľ spracováva VODOSHOP osobné údaje, deje sa tak za účelmi uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naše aktuálne Podmienky používania a internetového obchodu ako aj naše aktuálne VODOSHOP Vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť, stiahnuť alebo vytlačiť na stránke http://www.vodomat.sk Vyhlásenie o ochrane osobných údajov predstavuje aj integrálnu súčasť našich Podmienok používania a internetového obchodu. Váš súhlas s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov pre návštevu našich webových stránok a aplikácií ako aj pre používanie našich služieb.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: VODOSHOP, s.r.o.
Adresa pracovisko: Teplická 4, 058 01 Poprad
Identifikačné Číslo spoločnosti: 44 965 699

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :
  • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
  • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
  • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
  • presné a aktualizované,
  • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
  • uchovávané v bezpečných podmienkach.
Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytnutia želaných služieb, na vykonanie predzmluvných opatrení, na realizáciu zmlúv ako aj na zlepšenie našich služieb a výrobkov. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ak spracovávame osobné údaje na základe oprávnených záujmov, budeme vás informovať o tejto okolnosti a vašom práve vzniesť námietky. Príkladom sú marketingové aktivity pre klientov spoločnosti. V niektorých prípadoch môžeme vaše údaje spracovať aj vtedy, ak nám k tomu poskytnete svoj výslovný súhlas. V takýchto prípadoch budeme požadovať Váš súhlas a budeme Vás informovať o vašom práve svoj súhlas odobrať.

Používanie súborov Cookie

Na našej webovej stránke sa používa softvér na analýzu používania webovej stránky. Vyhodnotením týchto údajov môžu byť získané cenné vedomosti o potrebách používateľov. Tieto vedomosti prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu kvality našich ponúk.

V tejto súvislosti sa používajú aj takzvané súbory Cookie. Súbory Cookie sú textové súbory, ktoré sa uložia na počítač návštevníka webovej stránky a tak umožnia opätovné rozpoznanie návštevníka na anonymnej báze. Súbory Cookie môžu byť vo všeobecnosti odmietnuté alebo vymazané príslušnými nastaveniami prehliadača.

Používaním webovej stránky súhlasíte s hore uvedeným postupom na analýzu používania našich webových stránok.

Využívame cookies pre zjednodušenie nákupného procesu, ale bez uchovávania. Spracúvajú sa údaje o návštevnosti a využívame Google adwords, Google analytics.

Newsletter

Ak ste dali svoj súhlas objednaniu správ v súvislosti s pravidelným dostávaním zaujímavých ponúk e-mailom, platia pravidlá tohto ustanovenia. Vaša e-mailová adresa nebude odovzdaná iným spoločnostiam. Súhlas na používanie Vašej e-mailovej adresy na reklamné účely môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcna kliknutím na odkaz „Odhlásiť“ na konci Newslettera alebo správou na cancellation@vodomat.sk

Keď sa prihlásite na odber nášho Newslettera, používame na to potrebné alebo vami samostatne dodané údaje, aby sme Vám mohli pravidelne zasielať e-mailom náš Newsletter v súlade s vašim súhlasom.

Sme oprávnení skontrolovať vašu e-mailovú adresu na základe vašich ďalších údajov ohľadom autenticity a správnosti.

Odovzdanie tretím osobám

So všetkými osobnými údajmi VODOMAT narába prísne dôverne a bez Vášho výslovného súhlasu ich nesmie odovzdať tretím osobám.

Bez Vášho súhlasu bude VODOSHOP zbierať, spracovávať alebo používať Vaše osobné a používateľské údaje, i iba keď to bude potrebné na vykonávanie zmluvného pomeru a používanie a vyúčtovanie elektronických informačných a komunikačných služieb.

Odovzdanie spoločnosťou VODOSHOP tretím osobám je navyše prípustné, pokiaľ k nemu existuje právny záväzok. Platí to predovšetkým pre povinnosti vydania v súvislosti s prevenciou, vyšetrovaním, objasňovaním alebo sledovaním trestných činov alebo výkonu trestu vrátane ochrany pred a zabráneniu nebezpečenstvám pre verejnú bezpečnosť.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci poskytovania služieb bude osobné údaje klientov poskytovať nasledujúcim sprostredkovateľom:

Majiteľ internetovej a kamennej predajne
VODOSHOP, s.r.o.
Sídlo: Teplická 4, 058 01 Poprad
IČO: 44 965 699
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 22042/P

Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetového obchodu:
Webglobe – Yegon, s. r. o.
Sídlo: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 36306444
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 59027/B

Kuriérska spoločnosť Geis:
Geis SK s.r.o.
Sídlo: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČO: 31 342 428
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka č. 2083/S

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.

Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.

Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.

Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.

Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.

Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: info@vodomat.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami) v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutá osoba, alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa, alebo priamo dozornému orgánu.